Liên hệ

Lali Restaurant

445-200-5835

Đường sư tử đỏ 744
Philadelphia, PA 19115